Hierna vind je de volgende Algemene voorwaarden:

1. Algemene voorwaarden voor Illustraties/tekeningen

2. Algemene voorwaarden Verkoop

3. Algemene voorwaarden Cursussen

 

1. Algemene Voorwaarden Illustraties/tekeningen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cobi de Jong (beeldend kunstenaar/illustrator) en de wederpartij, tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen.

 

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer Cobi de Jong (hierna: illustrator) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en illustrator.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de illustrator verstrekte gegevens waarop de illustrator de offerte baseert.
 3. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de illustrator begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de illustrator pas nadat deze schriftelijk door de illustrator zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

 1. De illustrator spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Voor zover noodzakelijk zal de illustrator de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de illustrator mogelijk te maken.
 3. Een door de illustrator opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de illustrator: het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden
 5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
 6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
 7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de illustrator meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard

3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de illustrator.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De illustrator heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de illustrator het resultaat zonder vermelding van de naam van de illustrator openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de illustrator tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de illustrator, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de illustrator jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

4. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de illustrator, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De illustrator kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de illustrator recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen aan de illustrator niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
 6. De illustrator heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

5. Honorarium en kosten

 1. De illustrator heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de illustrator voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
 3. Wanneer de illustrator door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de illustrator gehanteerde honorariumtarieven. 
 4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de illustrator kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. 

 

6. Betaling en opschorting

 1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de illustrator totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de illustrator op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de illustrator zijn voldaan.
 3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. btw bedragen.
 4. De illustrator draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de illustrator overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 5. De illustrator mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de illustrator door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de illustrator, of wanneer de illustrator de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de illustrator redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de illustrator op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 3. Zowel de illustrator als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
 4. Wanneer de werkzaamheden van de illustrator bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de illustrator blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

8. Garanties en vrijwaringen

 1. De illustrator garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Illustrator garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

 1. Illustrator dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 2. Illustrator is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de illustrator toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de illustrator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10. Overige bepalingen

 1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de illustrator wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de illustrator gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de illustrator.
 3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de illustrator of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Op de overeenkomst tussen de illustrator en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Algemene Voorwaarden Verkoop kunst

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cobi de Jong (beeldend kunstenaar/illustrator) en de wederpartij, tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Cobi de Jong is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijziging in de kunstwerken van Cobi de Jong aan te brengen.
 2. Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobi de Jong gefotografeerd, dan wel gefilmd worden voor commerciële doeleinden.
 3. De kunstwerken blijven eigendom van Cobi de Jong totdat de koopsom volledig aan Cobi de Jong is betaald.
 4. De prijs betreft de prijs van het kunstwerk, niet zijnde de kosten voor verpakking en afleveringskosten.

3. Algemene Voorwaarden Cursussen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cobi de Jong (beeldend kunstenaar/illustrator) en de wederpartij, tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Inschrijven via de mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan een rekening.
 2. Mocht er geen plaats zijn op de gewenste ingangsdatum dat wordt u op de wachtlijst geplaatst.
 3. U bent ingeschreven wanneer het cursusgeld is overgemaakt en ontvangen.
 4. Afwezigheid of afbreken van deelname van de cursus geeft geen recht op kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld.
 5. Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd.
 6. De lessen worden alleen gegeven aan volwassen.

Ik streef naar maximaal 8 cursisten per avond.